دوره 3، شماره 1 - ( شهریور 1394 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
چکیده:   (5969 مشاهده)

سابقه و هدف: سلامت روان به‏عنوان یکی از دو رکن سلامتی، لازمهی یک زندگی مفید، مؤثر و رضایتبخش است. با توجه به نقش برجسته و منحصربهفرد دانشجویان بهعنوان مدیران و آیندهسازان هر جامعه، تأمین سلامت روان آن‎ها و نیز شناسایی و حذف عوامل منفی مؤثر بر سلامت روان آنها ضروری است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه بیرجند انجام گردید.

مواد و روش­ها: جامعهی آماری پژوهش حاضر، کلیهی دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 1393-1392 بود. بدین منظور 300 نفر از دانشجویان (150 نفر دختر، 150 نفر پسر) به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی، انتخاب گردیدند. برای جمع‎آوری اطلاعات از پرسشنامهی سلامت عمومی گلدبرگ (Goldberg) و پرسشنامهی سبک زندگی اسلامی کاویانی (فرم کوتاه) استفاده شد. نتایج با کمک نرمافزار SPSS، از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی چندگانه و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان با ضریب همبستگی 24/0 در سطح 05/0 (05/0>P) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که 6 درصد از واریانس متغیر سلامت روان، ناشی از سبک زندگی اسلامی است. سبک زندگی اسلامی بر سلامت روان تأثیر مثبت و معناداری در گروه دختران داشت (05/0>P)؛ اما در گروه پسران، رابطهی معناداری وجود نداشت (05/0>P). نتایج حاصل از اجرای آزمون دقیق فیشر نشان میدهد که با 95 درصد اطمینان، سلامت روان در گروه دختران رابطهی قویتری با سبک زندگی اسلامی نسبت به گروه پسران دارد (96/1<z).

استنتاج: بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان پسران و دختران، تفاوت معناداری وجود دارد؛ به‎طوریکه سلامت روان در گروه دختران رابطهی قویتری با سبک زندگی اسلامی نسبت به گروه پسران دارد. این موضوع نشان میدهد که ممکن است مشخصههای اجتماعی و جمعیتی نقش مهمتری از موضوع جنسیت در سلامت روان ایفا ‎کنند.

متن کامل [PDF 516 kb]   (2590 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي - مقاله اصیل | موضوع مقاله: طب اسلامی- ایرانی