دوره 4، شماره 1 - ( شهریور 1395 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 29-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران
چکیده:   (2750 مشاهده)

     سابقه و هدف: معنویت، هوش معنوی و عزت نفس تکمیل کننده و معنا دهنده ی بخش های گوناگون زندگی انسان هستند و فرد را توانمند می سازد تا از تجربه های خود برای یافتن راه حلی برای مشکلات و سختی های زندگی و رضایت از زندگی استفاده کنند؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر، پیشبینی رضایت از زندگی براساس هوش معنوی و عزت نفس است.
     مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل250 نفر دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه رضایت از زندگی، پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه عزت نفس استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیری و آزمون t صورت گرفت.
     یافته ها: بررسی به عمل آمده نشان می دهد که هوش معنوی و عزت نفس در رضایت از زندگی به میزان 0/22 تأثیر مثبت و از لحاظ آماری معنادار می باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین، مشخص شد که 22 درصد واریانس رضایت از زندگی دانشجویان توسط متغیرهای پیشبین (هوش معنوی و عزت نفس) قابل تبیین است. از میان هوش معنوی و عزت نفس به عنوان متغیرهای پیشبین، متغیر هوش معنوی با مقدار t=7/28 و سطح معنی داری 0/001 و متغییر عزت نفس با مقدار t=4/54 و سطح معنی داری 0/001 معنی دار می باشد.

      استنتاج: مطالعه حاضر نشان داد که مؤلفه های هوش معنوی و عزت نفس پیش بینی کننده ی رضایت از زندگی دانشجویان هستند.

متن کامل [PDF 396 kb]   (1117 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي - مقاله اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱