دوره 4، شماره 1 - ( شهریور 1395 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 21-28 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماع ی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان و گروه بهداشت عموم ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه عل وم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (2350 مشاهده)

      سابقه و هدف: از آن جایی که رعایت حجاب ناشی از نحوه نگرش افراد می باشد؛ بنابراین شناخت نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط، در شکل گیری آن ضروری می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سلامت معنوی با نگرش دانشجویان دختر در مورد حجاب انجام شد.
      مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. نمونه های مورد پژوهش، شامل 160 دانشجوی دختر بودند که به صورت روش نمونه گیری طبقه ای وارد مطالعه شدند. داده ها توسط پرسشنامه ای شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، سلامت معنوی و نگرش نسبت به حجاب جمع آوری SPSS گردید و از طریق خودگزارش دهی تکمیل شد. داده های به دست آمده در نرم افزار  16و با کمک آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

      یافته ها: یافته ها نشان داد که 58/8 درصد (94 نفر) از دانشجویان، دارای سلامت معنوی در حد متوسط و 38/1 درصد (61 نفر) در محدوده ی بالاتر قرار داشتند. میانگین نمره بعد سلامت مذهبی و بعد وجودی سلامت معنوی دانشجویان، به ترتیب: 8/55±57/41 و 10/37±50/6 بود. نتایج آزمون آماری، معنیداری بین سلامت معنوی و نگرش نسبت به حجاب و میزان تحصیلات دانشجویان را نشان داد (0/05>P). 

      استنتاج: با توجه به رابطه بین سلامت معنوی و نگرش به حجاب در بین دانشجویان، این نتایج اهمیت پرداختن به موضوع معنویت و مراقبت معنوی در بین دانشجویان را نشان می دهد و لازم است برای ارتقاء سطح معنویت در دانشجویان در آموزش دروس به امر معنویت هم پرداخته شود.

واژه‌های کلیدی: حجاب، دانشجویان، سلامت معنوی
متن کامل [PDF 381 kb]   (680 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي - مقاله اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱